Đống Đa Family


You are not connected. Please login or register

Vài nét về trường THCS Đống Đa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1default Vài nét về trường THCS Đống Đa on Sun May 24, 2009 9:36 am

Chicken.

avatar
Super Administrator
Super Administrator
Truêng THCS §èng §a ®️uoc thµnh lËp n¨m 1972. Qua 36 n¨m x©️y dùng vµ tr­uong thµnh, nhµ tr­êng lu«n phÊn ®️Êu thi ®️ua D¹y tèt – Häc tèt. Tr­êng ®️· vinh dù ®️­uoc Nhµ n­íc vµ c¸c cÊp khen th­uëng:

* B»ng khen cña Héi ®️ång Bé tr­ëng, Hu©️n ch­¬ng Lao ®️éng h¹ng Nh×, Hu©️n ch­¬ng Lao ®️éng h¹ng NhÊt, L¸ cê ®️Çu cña ngµnh gi¸o dôc Thñ ®️«, L¸ cê ®️Çu gi¸o dôc phæ th«ng c¬ së c¶ n­íc, Tr­êng Tiªn tiÕn xuÊt s¾c cÊp Thµnh phè liªn tôc 29 n¨m…

* Tr­uêng THCS §èng §a lµ n¬i ®️· ®️µo t¹o båi d­ìng nhiÒu thÕ hÖ häc sinh giái, ch¨m ngoan, ®️¹t gi¶i Thµnh phè, Quèc gia, Quèc tÕ. Häc sinh cña tr­êng tr­ëng thµnh ®️· ®️ãng gãp tµi n¨ng x©️y dùng Tæ quèc ë nhiÒu lÜnh vùc, ngµnh nghÒ …

* HiÖn nay, tru­êng vÉn gi÷ v÷ng truyÒn thèng gi¸o dôc toµn diÖn víi chÊt l­îng cao. TØ lÖ häc sinh tèt nghiÖp vµ vµo c¸c tr­êng Trung häc phæ th«ng lu«n ë tèp dÉn ®️Çu QuËn, Thµnh phè. Tr­êng ®️ang ®️­îc ®️Çu t­ x©️y dùng thµnh tr­êng chuÈn Quèc gia vµ chuÈn khu vùc Ch©️u ¸.

* N¨m häc 2006 – 2007, thùc hiÖn cuéc vËn ®️éng “Chèng tiªu cùc trong thi cö vµ bÖnh thµnh tÝch” tr­êng vÉn lµ mét trong hai ®️¬n vÞ cña quËn §èng §a nhËn cê thi ®️ua ®️¬n vÞ “tr­êng häc cã thµnh tÝch xuÊt s¾c vÒ båi d­ìng häc sinh giái” và là L¸ cê ®️Çu cña ngµnh Gi¸o dôc §èng §a.

- Sè häc sinh ®️¹t gi¶i V¨n ho¸, V¨n nghÖ, ThÓ dôc thÓ thao: 116 gi¶i (gÊp 2,5 lÇn sè gi¶i n¨m häc tr­íc).

- TØ lÖ häc sinh ®️¹t ®️¹i trµ:

+ 88,1% ®️¹t Häc lùc lo¹i Kh¸ vµ Giái (51,4% häc sinh lo¹i Giái).

+ 94,3% ®️¹t H¹nh kiÓm lo¹i Kh¸ vµ Tèt (87,7% xÕp lo¹i Tèt).

- 100% häc sinh ®️­îc c«ng nhËn tèt nghiÖp THCS víi tØ lÖ kh¸, giái: 86,8%.

* N¨m häc 2007 – 2008, tr­uêng vÉn lµ ®️¬n vÞ ®️¹t thµnh tÝch xuÊt s¾c trong phong trµo HSG quËn §èng §a, gi÷ v÷ng chÊt l­îng gi¸o dôc ®️¹i trµ 88% häc sinh ®️¹t Häc lùc lo¹i Kh¸ vµ Giái (trong ®️ã Giái lµ 52,9%), 99,5% häc sinh ®️¹t xÕp lo¹i H¹nh kiÓm Tèt vµ Kh¸ (trong ®️ã H¹nh kiÓm Tèt chiÕm 93,7%). 100% HS tèt nghiÖp víi tØ lÖ kh¸, giái lµ 92%. Tr­êng ®️· ®️¹t ®️­îc 107 gi¶i HSG cÊp QuËn, Thµnh phè vµ Quèc gia.

* §¬n vÞ xuÊt s¾c trong c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc – viÕt S¸ng kiÕn kinh nghiÖm.

* §¬n vÞ xuÊt s¾c duy nhÊt trong khèi tr­êng häc quËn §èng §a ®️­uîc nhËn cê vµ B»ng khen vÒ c«ng t¸c b¶o vÖ an ninh quèc phßng toµn d©️n.

* §¬n vÞ xuÊt s¾c vÒ lµm §å dïng d¹y häc – c« gi¸o §ç Hång Hµ ®️­uîc nhËn b»ng khen cña Bé Gi¸o dôc.

* Tru­êng ®️· ®️Çu t­ nhiÒu trang thiÕt bÞ hiÖn ®️¹i, c¸c phßng chøc n¨ng, 4 phßng tin häc, 3 phßng häc ®️a n¨ng, phßng häc Ngo¹i ng÷, phßng ThÓ chÊt, phßng Lý – C«ng nghÖ, … ®️Ó häc sinh ®️­îc häc tËp trong ®️iÒu kiÖn tèt hµng ®️Çu Thµnh phè.

* Nhµ tr­uêng cã ®️éi ngò gi¸o viªn cã chuyªn m«n v÷ng vµng. 100% gi¸o viªn ®️¹t chuÈn, 70% v­ît chuÈn, trong ®️ã cã 1 TiÕn sÜ, 4 Th¹c sÜ. NhiÒu thÇy c« gi¸o giái, tiªu biÓu lµ c¸c thÇy c« §ç Hång Hµ, Pham Mai Huong, NguyÔn Kim Thanh, Ph¹m Tó Anh, Phan ThÞ HiÓn, Ph¹m Xu©️n §Ønh,…

* N¨m häc nµy, nhµ tru­êng cã 2 GV giái cÊp Thµnh phè, 20 gi¸o viªn giái cÊp QuËn, 70 gi¸o viªn giái cÊp c¬ së, 9 ChiÕn sÜ thi ®️ua (trong tæng sè 87 c¸n bé, gi¸o viªn toµn tr­uong).

* Tr­uong lµ ®️¬n vÞ duy nhÊt trong QuËn ®️­îc chän tham gia Dù ¸n Gi¸o dôc víi V­¬ng quèc Anh vµ 7 n­íc ASEAN; Dù ¸n Quèc tÕ vÒ tiÕng §øc vµ nhiÒu dù ¸n vÒ gi¸o dôc tiªn tiÕn cña quèc tÕ ®️­uîc ¸p dông ®️iÓm ë ViÖt Nam. Tr­êng ®️· ®️ãn nhiÒu ®️oµn gi¸o dôc quèc tÕ Mü, Anh, §øc vµ tæ chøc UNICEF vÒ giao l­u trao ®️æi ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y, häc tËp.

* Tr­uêng lµ ®️¬n vÞ chØ ®️¹o ®️iÓm cña Bé Gi¸o dôc vÒ ®️Þnh h­íng x©️y dùng tru­êng häc trong t­u¬ng lai giai ®️o¹n sau 2010 cho c¶ n­íc.

* Tr­uêng ®️· ®️­îc thµnh phè vµ UBND quËn §èng §a ®️Çu tu­ x©️y dùng c¶i t¹o khang trang, hiÖn ®️¹i h¬n..

* Nhµ tru­êng tiÕp tôc phÊn ®️Êu gi÷ v÷ng truyÒn thèng cña tr­uêng cã chÊt l­uîng gi¸o dôc toµn diÖn cao vµ ®️­îc phô huynh häc sinh tin tu­ëng.

Xem lý lịch thành viên

2default Re: Vài nét về trường THCS Đống Đa on Mon May 25, 2009 11:09 am

chữ nghĩa gì thế nềi.. y hệt chữ gà bới =))

Xem lý lịch thành viên

3default Re: Vài nét về trường THCS Đống Đa on Mon May 25, 2009 1:09 pm

T-Ely

avatar
Vợ Klein
Vợ Klein
chả đọc ra cái gì=))

Xem lý lịch thành viên

4default Re: Vài nét về trường THCS Đống Đa on Mon May 25, 2009 1:24 pm

a gà nhảy cóc lên lớn 8 z` study"

Xem lý lịch thành viên

5default Re: Vài nét về trường THCS Đống Đa on Mon May 25, 2009 3:34 pm

Cu_bjn

avatar
Học thôi chưa biết đú
Học thôi chưa biết đú
tieu de nghe giong nhu trong quyen vo của tr` nhi ? chu viet nhu ga boi bo ai ma doc dc

Xem lý lịch thành viên

6default Re: Vài nét về trường THCS Đống Đa on Mon May 25, 2009 3:37 pm

T-Klein

avatar
Doremon Style -Klein style's
Doremon Style -Klein style's
Gà nhảy lớp à =))
nản ghê


_________________
Kashiwa Ankari Klein - Krin Klein | ̉Klëin liebe Bär Mad
I'm Live Endless
[red]I'm Klein[/red]
Xem lý lịch thành viên

7default Re: Vài nét về trường THCS Đống Đa on Mon May 25, 2009 10:59 pm

ốc

avatar
Super Administrator
Super Administrator
hoành tráng

Xem lý lịch thành viên http://360.yahoo.com/profile-vNXqokghc7P9zSiMNvh9_YD_PiLtoYTp.oE

8default Re: Vài nét về trường THCS Đống Đa on Tue May 26, 2009 12:11 am

SA

avatar
Super Administrator
Super Administrator
đúp có 8 năm lớp 1 thôi ma` Sad


_________________
Ngu dot + nhiet tinh = pha hoai
Xem lý lịch thành viên http://dongda.4umer.com

9default Re: Vài nét về trường THCS Đống Đa on Tue May 26, 2009 11:49 am

=)) thôi mà á =) chả bù cko con e a ;)) đúg làk gà có khcá

Xem lý lịch thành viên

10default Re: Vài nét về trường THCS Đống Đa on Tue May 26, 2009 11:52 am

Kyn :*

avatar
Mẹ Mìn =)
Mẹ Mìn =)
Neutral
- *** 8-|
- Couple êiz Neutral
- b. bị đúp àk 8-|
- shao hem nói w* m`study<
- m` shin cho b. ;;) =)


_________________
* ♥️Bạn ấy luôn xuất hiện đúg lúk ... ngay bên kạk to*' bom
* ♥️Tim`đk sự ấm áp che chở bên kạk bạn ấy :]bom
*♥️ Nhìn vào mắt bạn ấy tớ thấy kạ 1 tươg lai rộg lớn bom
* ♥️Ðối vz tớ bạn ấy rất dễ thương
* ♥️Byn Basketball ... tớ iêu bạn ấy :]
Xem lý lịch thành viên http://dongda.4umer.com

11default Re: Vài nét về trường THCS Đống Đa on Tue May 26, 2009 1:47 pm

ốc

avatar
Super Administrator
Super Administrator
mày bị đúp hả gà Neutral

Xem lý lịch thành viên http://360.yahoo.com/profile-vNXqokghc7P9zSiMNvh9_YD_PiLtoYTp.oE

12default Re: Vài nét về trường THCS Đống Đa on Tue May 26, 2009 5:03 pm

in.supergirl*

avatar
Dân chơi nửa mùa
Dân chơi nửa mùa
b. gà thôg tin từ đâuz dza íh nhờ =)
văn vẻ gớm =)
gà ơiz =)
mìg nge nh b. nói b. bịz đúp =)
thôiz :-j=;;
b. kốz lên nha :")
hihi =)
b. ih =)
mìg chảz kóz ai để đá đít =)
káiz t nó giật tóc mìg Sad

Xem lý lịch thành viên http://360.yahoo.com/beconb4by_dangiu_1510

13default Re: Vài nét về trường THCS Đống Đa on Sun Oct 16, 2011 12:15 pm

TQTS.Star


Học thôi chưa biết đú
Học thôi chưa biết đú
vãi bạn chữ nghĩa thế này gà nó đọc ak Surprised Surprised

Xem lý lịch thành viên

14default Re: Vài nét về trường THCS Đống Đa on Mon Feb 27, 2012 8:58 pm

m16vip123

avatar
Học thôi chưa biết đú
Học thôi chưa biết đú
wtf cóa ai hju j ko

Xem lý lịch thành viên

Sponsored content


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết