Đống Đa Family


You are not connected. Please login or register

Vài nét về trường THCS Đống Đa

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1default Vài nét về trường THCS Đống Đa on Sun May 24, 2009 9:36 am

Chicken.

avatar
Super Administrator
Super Administrator
Truêng THCS §èng §a ®️uoc thµnh lËp n¨m 1972. Qua 36 n¨m x©️y dùng vµ tr­uong thµnh, nhµ tr­êng lu«n phÊn ®️Êu thi ®️ua D¹y tèt – Häc tèt. Tr­êng ®️· vinh dù ®️­uoc Nhµ n­íc vµ c¸c cÊp khen th­uëng:

* B»ng khen cña Héi ®️ång Bé tr­ëng, Hu©️n ch­¬ng Lao ®️éng h¹ng Nh×, Hu©️n ch­¬ng Lao ®️éng h¹ng NhÊt, L¸ cê ®️Çu cña ngµnh gi¸o dôc Thñ ®️«, L¸ cê ®️Çu gi¸o dôc phæ th«ng c¬ së c¶ n­íc, Tr­êng Tiªn tiÕn xuÊt s¾c cÊp Thµnh phè liªn tôc 29 n¨m…

* Tr­uêng THCS §èng §a lµ n¬i ®️· ®️µo t¹o båi d­ìng nhiÒu thÕ hÖ häc sinh giái, ch¨m ngoan, ®️¹t gi¶i Thµnh phè, Quèc gia, Quèc tÕ. Häc sinh cña tr­êng tr­ëng thµnh ®️· ®️ãng gãp tµi n¨ng x©️y dùng Tæ quèc ë nhiÒu lÜnh vùc, ngµnh nghÒ …

* HiÖn nay, tru­êng vÉn gi÷ v÷ng truyÒn thèng gi¸o dôc toµn diÖn víi chÊt l­îng cao. TØ lÖ häc sinh tèt nghiÖp vµ vµo c¸c tr­êng Trung häc phæ th«ng lu«n ë tèp dÉn ®️Çu QuËn, Thµnh phè. Tr­êng ®️ang ®️­îc ®️Çu t­ x©️y dùng thµnh tr­êng chuÈn Quèc gia vµ chuÈn khu vùc Ch©️u ¸.

* N¨m häc 2006 – 2007, thùc hiÖn cuéc vËn ®️éng “Chèng tiªu cùc trong thi cö vµ bÖnh thµnh tÝch” tr­êng vÉn lµ mét trong hai ®️¬n vÞ cña quËn §èng §a nhËn cê thi ®️ua ®️¬n vÞ “tr­êng häc cã thµnh tÝch xuÊt s¾c vÒ båi d­ìng häc sinh giái” và là L¸ cê ®️Çu cña ngµnh Gi¸o dôc §èng §a.

- Sè häc sinh ®️¹t gi¶i V¨n ho¸, V¨n nghÖ, ThÓ dôc thÓ thao: 116 gi¶i (gÊp 2,5 lÇn sè gi¶i n¨m häc tr­íc).

- TØ lÖ häc sinh ®️¹t ®️¹i trµ:

+ 88,1% ®️¹t Häc lùc lo¹i Kh¸ vµ Giái (51,4% häc sinh lo¹i Giái).

+ 94,3% ®️¹t H¹nh kiÓm lo¹i Kh¸ vµ Tèt (87,7% xÕp lo¹i Tèt).

- 100% häc sinh ®️­îc c«ng nhËn tèt nghiÖp THCS víi tØ lÖ kh¸, giái: 86,8%.

* N¨m häc 2007 – 2008, tr­uêng vÉn lµ ®️¬n vÞ ®️¹t thµnh tÝch xuÊt s¾c trong phong trµo HSG quËn §èng §a, gi÷ v÷ng chÊt l­îng gi¸o dôc ®️¹i trµ 88% häc sinh ®️¹t Häc lùc lo¹i Kh¸ vµ Giái (trong ®️ã Giái lµ 52,9%), 99,5% häc sinh ®️¹t xÕp lo¹i H¹nh kiÓm Tèt vµ Kh¸ (trong ®️ã H¹nh kiÓm Tèt chiÕm 93,7%). 100% HS tèt nghiÖp víi tØ lÖ kh¸, giái lµ 92%. Tr­êng ®️· ®️¹t ®️­îc 107 gi¶i HSG cÊp QuËn, Thµnh phè vµ Quèc gia.

* §¬n vÞ xuÊt s¾c trong c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc – viÕt S¸ng kiÕn kinh nghiÖm.

* §¬n vÞ xuÊt s¾c duy nhÊt trong khèi tr­êng häc quËn §èng §a ®️­uîc nhËn cê vµ B»ng khen vÒ c«ng t¸c b¶o vÖ an ninh quèc phßng toµn d©️n.

* §¬n vÞ xuÊt s¾c vÒ lµm §å dïng d¹y häc – c« gi¸o §ç Hång Hµ ®️­uîc nhËn b»ng khen cña Bé Gi¸o dôc.

* Tru­êng ®️· ®️Çu t­ nhiÒu trang thiÕt bÞ hiÖn ®️¹i, c¸c phßng chøc n¨ng, 4 phßng tin häc, 3 phßng häc ®️a n¨ng, phßng häc Ngo¹i ng÷, phßng ThÓ chÊt, phßng Lý – C«ng nghÖ, … ®️Ó häc sinh ®️­îc häc tËp trong ®️iÒu kiÖn tèt hµng ®️Çu Thµnh phè.

* Nhµ tr­uêng cã ®️éi ngò gi¸o viªn cã chuyªn m«n v÷ng vµng. 100% gi¸o viªn ®️¹t chuÈn, 70% v­ît chuÈn, trong ®️ã cã 1 TiÕn sÜ, 4 Th¹c sÜ. NhiÒu thÇy c« gi¸o giái, tiªu biÓu lµ c¸c thÇy c« §ç Hång Hµ, Pham Mai Huong, NguyÔn Kim Thanh, Ph¹m Tó Anh, Phan ThÞ HiÓn, Ph¹m Xu©️n §Ønh,…

* N¨m häc nµy, nhµ tru­êng cã 2 GV giái cÊp Thµnh phè, 20 gi¸o viªn giái cÊp QuËn, 70 gi¸o viªn giái cÊp c¬ së, 9 ChiÕn sÜ thi ®️ua (trong tæng sè 87 c¸n bé, gi¸o viªn toµn tr­uong).

* Tr­uong lµ ®️¬n vÞ duy nhÊt trong QuËn ®️­îc chän tham gia Dù ¸n Gi¸o dôc víi V­¬ng quèc Anh vµ 7 n­íc ASEAN; Dù ¸n Quèc tÕ vÒ tiÕng §øc vµ nhiÒu dù ¸n vÒ gi¸o dôc tiªn tiÕn cña quèc tÕ ®️­uîc ¸p dông ®️iÓm ë ViÖt Nam. Tr­êng ®️· ®️ãn nhiÒu ®️oµn gi¸o dôc quèc tÕ Mü, Anh, §øc vµ tæ chøc UNICEF vÒ giao l­u trao ®️æi ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y, häc tËp.

* Tr­uêng lµ ®️¬n vÞ chØ ®️¹o ®️iÓm cña Bé Gi¸o dôc vÒ ®️Þnh h­íng x©️y dùng tru­êng häc trong t­u¬ng lai giai ®️o¹n sau 2010 cho c¶ n­íc.

* Tr­uêng ®️· ®️­îc thµnh phè vµ UBND quËn §èng §a ®️Çu tu­ x©️y dùng c¶i t¹o khang trang, hiÖn ®️¹i h¬n..

* Nhµ tru­êng tiÕp tôc phÊn ®️Êu gi÷ v÷ng truyÒn thèng cña tr­uêng cã chÊt l­uîng gi¸o dôc toµn diÖn cao vµ ®️­îc phô huynh häc sinh tin tu­ëng.

Xem lý lịch thành viên

2default Re: Vài nét về trường THCS Đống Đa on Mon May 25, 2009 11:09 am

chữ nghĩa gì thế nềi.. y hệt chữ gà bới =))

Xem lý lịch thành viên

3default Re: Vài nét về trường THCS Đống Đa on Mon May 25, 2009 1:09 pm

T-Ely

avatar
Vợ Klein
Vợ Klein
chả đọc ra cái gì=))

Xem lý lịch thành viên

4default Re: Vài nét về trường THCS Đống Đa on Mon May 25, 2009 1:24 pm

a gà nhảy cóc lên lớn 8 z` study"

Xem lý lịch thành viên

5default Re: Vài nét về trường THCS Đống Đa on Mon May 25, 2009 3:34 pm

Cu_bjn

avatar
Học thôi chưa biết đú
Học thôi chưa biết đú
tieu de nghe giong nhu trong quyen vo của tr` nhi ? chu viet nhu ga boi bo ai ma doc dc

Xem lý lịch thành viên

6default Re: Vài nét về trường THCS Đống Đa on Mon May 25, 2009 3:37 pm

T-Klein

avatar
Doremon Style -Klein style's
Doremon Style -Klein style's
Gà nhảy lớp à =))
nản ghê


_________________
Kashiwa Ankari Klein - Krin Klein | ̉Klëin liebe Bär Mad
I'm Live Endless
[red]I'm Klein[/red]
Xem lý lịch thành viên

7default Re: Vài nét về trường THCS Đống Đa on Mon May 25, 2009 10:59 pm

ốc

avatar
Super Administrator
Super Administrator
hoành tráng

Xem lý lịch thành viên http://360.yahoo.com/profile-vNXqokghc7P9zSiMNvh9_YD_PiLtoYTp.oE

8default Re: Vài nét về trường THCS Đống Đa on Tue May 26, 2009 12:11 am

SA

avatar
Super Administrator
Super Administrator
đúp có 8 năm lớp 1 thôi ma` Sad


_________________
Ngu dot + nhiet tinh = pha hoai
Xem lý lịch thành viên http://dongda.4umer.com

9default Re: Vài nét về trường THCS Đống Đa on Tue May 26, 2009 11:49 am

=)) thôi mà á =) chả bù cko con e a ;)) đúg làk gà có khcá

Xem lý lịch thành viên

10default Re: Vài nét về trường THCS Đống Đa on Tue May 26, 2009 11:52 am

Kyn :*

avatar
Mẹ Mìn =)
Mẹ Mìn =)
Neutral
- *** 8-|
- Couple êiz Neutral
- b. bị đúp àk 8-|
- shao hem nói w* m`study<
- m` shin cho b. ;;) =)


_________________
* ♥️Bạn ấy luôn xuất hiện đúg lúk ... ngay bên kạk to*' bom
* ♥️Tim`đk sự ấm áp che chở bên kạk bạn ấy :]bom
*♥️ Nhìn vào mắt bạn ấy tớ thấy kạ 1 tươg lai rộg lớn bom
* ♥️Ðối vz tớ bạn ấy rất dễ thương
* ♥️Byn Basketball ... tớ iêu bạn ấy :]
Xem lý lịch thành viên http://dongda.4umer.com

11default Re: Vài nét về trường THCS Đống Đa on Tue May 26, 2009 1:47 pm

ốc

avatar
Super Administrator
Super Administrator
mày bị đúp hả gà Neutral

Xem lý lịch thành viên http://360.yahoo.com/profile-vNXqokghc7P9zSiMNvh9_YD_PiLtoYTp.oE

12default Re: Vài nét về trường THCS Đống Đa on Tue May 26, 2009 5:03 pm

in.supergirl*

avatar
Dân chơi nửa mùa
Dân chơi nửa mùa
b. gà thôg tin từ đâuz dza íh nhờ =)
văn vẻ gớm =)
gà ơiz =)
mìg nge nh b. nói b. bịz đúp =)
thôiz :-j=;;
b. kốz lên nha :")
hihi =)
b. ih =)
mìg chảz kóz ai để đá đít =)
káiz t nó giật tóc mìg Sad

Xem lý lịch thành viên http://360.yahoo.com/beconb4by_dangiu_1510

13default Re: Vài nét về trường THCS Đống Đa on Sun Oct 16, 2011 12:15 pm

TQTS.Star


Học thôi chưa biết đú
Học thôi chưa biết đú
vãi bạn chữ nghĩa thế này gà nó đọc ak Surprised Surprised

Xem lý lịch thành viên

14default Re: Vài nét về trường THCS Đống Đa on Mon Feb 27, 2012 8:58 pm

m16vip123

avatar
Học thôi chưa biết đú
Học thôi chưa biết đú
wtf cóa ai hju j ko

Xem lý lịch thành viên

Sponsored content


Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết